Opis

W Polsce zaopatrywaniem podmiotów leczniczych w krew i jej składniki (kwalifikacją dawców, prowadzeniem rejestru dawców, pobieraniem, przetwarzaniem, przechowywaniem oraz wydawaniem krwi i jej składników) zajmuje się Publiczna Służba Krwi (PSK), której działalność kooordynowana jest przez Ministra Zdrowia. Do jednostek organizacyjnych PSK należą Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z podległymi im Oddziałami Terenowymi. Nadzór merytoryczny nad tymi placówkami sprawują Instytut Hematologii i Transfuzjologii (IHiT), Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi (NCK).

W niniejszym artykule omówione zostaną cztery kluczowe aspekty działania Publicznej Służby Krwi:

  1. Kwalifikacja dawców oraz pobieranie krwi i jej składników
  2. Bezpieczeństwo krwi i preparatów krwiopochodnych
  3. Zapewnienie prawidłowego wykorzystania preparatów krwiopochodnych oraz
  4. Zapewnienie bezpieczeństwa dawców i biorców krwi.

Przetoczenie krwi czyli wprowadzenie krwi lub jej składników pochodzących od jednej osoby do krwiobiegu innego pacjenta, pozwala ratować życie ofiarom wstrząsów, pacjentom poddawanym rozległym zabiegom chirurgicznym oraz osobom, które utraciły dużo krwi. Krew przetacza się również w przypadkach zaawansowanej niedokrwistości powstałej w wyniku chemioterapii, nowotworu, niedokrwistości sierpowatokrwinkowej i talasemii. 

Placówki Publicznej Służby Krwi w Polsce kładą ogromny nacisk zarówno na bezpieczeństwo dawców i biorców krwi jak i prawidłowe przechowywanie krajowych zasobów krwi. W szczególności monitorują ewentualne problemy z podażą, takie jak zmniejszona liczba krwiodawców i ryzyko zarażenia chorobami przenoszonymi przez krew.

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.05.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.