1. Płaski, wzniesiony fragment na skórze lub błonie śluzowej. 2. Złogi na wewnętrznych ścianach tętnic występujące w miażdżycy; 3. Osad nazębny ze śliny i bakterii sprzyjający rozwojowi próchnicy.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.