Jedna z pięciu klas przeciwciał. Są wytwarzane w organizmie przez limfocyty B przez długi czas po ekspozycji na antygen, zapewniając długotrwałą obronę przed zakażeniem.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.