Albumina

Inne nazwy: ALB
Oficjalna nazwa: Albumina
Powiązane badania: Prealbumina, Mikroalbuminuria, Badanie ogólne moczu, Wskaźniki funkcji wątroby

W jakim celu badanie jest wykonywane?
Jako badanie przesiewowe w przypadkach zaburzeń czynności wątroby lub chorób nerek, a także w ocenie stanu odżywienia, zwłaszcza u pacjentów hospitalizowanych (w niektórych przypadkach zamiast
albuminy oznaczana jest prealbumina).

Kiedy badanie jest wykonywane?
Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby, chorób nerek lub u pacjentów z gwałtowną zmianą ciężaru ciała, a także przed planowanym zabiegiem operacyjnym.

Jak się pobiera próbkę do badania?
Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana26.04.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.