Cząstka patogenna składająca się z kwasu nukleinowego (DNA lub RNA) i otoczki białkowej. Do reprodukcji wirusa niezbędna jest komórka żywiciela. Reprodukcja odbywa się poprzez zakażenie komórki żywiciela i przejęcie jego kwasu nukleinowego oraz wykorzystanie szlaków metabolicznych żywiciela. 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.