Immunoglobuliny


Inne nazwy: Ig, przeciwciało. Specjalne białka wytwarzane przez organizm w odpowiedzi na obecność antygenów pochodzących z innych organizmów, m.in. bakterii i wirusów. Wyróżnia się pięć odmiennych strukturalnie klas immunoglobulin wytwarzanych przez komórki plazmatyczne w szpiku kostnym oraz innych tkankach limfatycznych, które wiążą i neutralizują obce antygeny. Pięć głównych klas immunoglobulin to IgA, IgD, IgE, IgG i IgM.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.