Zespół mechanizmów, które zapewniają płynność krwi krążącej oraz hamowanie krwawienia po przerwaniu ciągłości ściany naczynia krwionośnego. Do głównych składników hemostazy należą ściany naczyń krwionośnych, płytki krwi, układ krzepnięcia, układ fibrynolizy, makrofagi.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 24.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.