Proces usuwania z krwi pacjenta określonego składnika jak płytki krwi lub krwinki czerwone i zwracanie dawcy pozostałych składników. Zezwala na pobranie jednego lub więcej konkretnych składników, które mogą być wyodrębnione z krwi pełnej.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.