Fibrynogen

Inne nazwy: Czynnik krzepnięcia I
Oficjalna nazwa: Fibrynogen
Powiązane badania: PT i INR, PTT, D-dimer, Czynniki krzepnięcia, Białko C-reaktywne, Cholesterol, HDL Cholesterol

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w celu:

  • stwierdzenia czy stężenie fibrynogenu jest wystarczające dla zachowania prawidłowego krzepnięcia krwi
  • pomocy w rozpoznaniu zespołu DIC (zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego)
  • wykluczenia lub potwierdzenia wrodzonego niedoboru fibrynogenu lub nieprawidłowości jego budowy.

Fibrynogen, jako białko ostrej fazy, może być również uważany jako nieswoisty wskaźnik stanów zapalnych, a także czynnik ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych
 

Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie powinno być wykonane:

  • w przypadkach przewlekłych krwawień lub skłonności do zakrzepów
  • w przypadkach nieprawidłowego/przedłużonego czasu protrombinowego (PT) i czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)
  • u osób, u których w rodzinie znane są przypadki wrodzonego niedoboru lub nieprawidłowości fibrynogenu
  • dla potwierdzenia czy zmiany w badaniu morfologii krwi są spowodowane stanem zapalnym
  • dla uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych


Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew pobiera się z żyły łokciowej lub z opuszki palca.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana04.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.