Substancja (np. toksyna) lub organizm (np. ameba), które przedostając się do organizmu powodują wytwarzanie przeciwciał swoiście reagujących z antygenem, co neutralizuje lub osłabia jego niekorzystne działanie. Obecność określonych antygenów stanowi kryterium klasyfikacji grup krwi w układzie ABO i jest istotna w przypadku dobierania krwi do przetoczeń lub tkanek do przeszczepiania (np. antygen HLA w przeszczepie nerek).

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.