Czynniki krzepnięcia

Inne nazwy: Czynniki krzepnięcia krwi, czynniki krzepnięcia; używa się też numerów (np. czynnik I, czynnik II) lub nazw (np. fibrynogen, protrombina)
Oficjalna nazwa: (podano w tabeli)
Powiązane badania: Fibrynogen, PTT, PT i INR

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby wykryć nadmiar, niedobór, brak lub zaburzenie funkcji jednego lub kilku czynników krzepnięcia.


Kiedy badanie jest wykonywane?

U pacjentów z przedłużającymi się krwawieniami o niewyjaśnionej przyczynie; w przypadku przedłużonego czasu protrombinowego (PT) lub czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT); u krewnych osób z wrodzonym niedoborem czynników krzepnięcia. U pacjentów ze skazą krwotoczną, kiedy lekarz chce sprawdzić stopień niedoboru lub ocenić skuteczność leczenia.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana21.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.