W laboratorium klinicznym stanowi jednostkę miary. Zazwyczaj jest to najwyższe rozcieńczenie substancji, w której zachodzi reakcja i jest wyrażane w formie proporcji (np. 1:20). Przykładowo, surowica zawierająca przeciwciało zostaje rozcieńczona w proporcjach 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, itp. Jeżeli 1:20 jest najwyższym rozcieńczeniem, w którym można wykryć reakcję zachodzącą pomiędzy przeciwciałem i antygenem, miano przeciwciał wynosi właśnie 1:20.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.