Złożone cząsteczki (immunoglobuliny), wytwarzane przez limfocyty w odpowiedzi na obecność antygenu (jak na przykład białko bakterii, lub innego czynnika infekcyjnego) neutralizujące skutki działania substancji obcej.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.