Nieziarnisty leukocyt (krwinka biała) zazwyczaj stanowiący około 25% wszystkich białych krwinek. Jego ilość wzrasta w przypadku infekcji. Limfocyty występują w dwóch postaciach; komórki B czyli główne składniki humoralnego układu odpornościowego rozpoznające swoiste antygeny i wytwarzające przeciwko nim przeciwciała; oraz komórki T, składniki komórkowego układu odpornościowego, wydzielające immunologicznie aktywne związki oraz wspierające funkcje komórek B.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.