Partnerzy

MedTech Polska (dawniej Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Labolatoryjnej) zrzesza 28 członków. Zrzeszone firmy obejmują ponad 80% wartości krajowego rynku wyrobów do diagnostyki in vitro (IVD).

Celami MedTech Polska są: integracja środowiska Producentów i Dystrybutorów diagnostyki in vitro w Polsce; podejmowanie działań na rzecz zwiększenia wiedzy o wyrobach IVD i ich znaczeniu w opiece zdrowotnej (działania te mają również na celu zbliżenie poziomu informacji diagnostycznej wykorzystywanej w Polsce w decyzjach medycznych do poziomu europejskiego, a tym samym podniesienie znaczenia IVD w całym procesie ochrony zdrowia); integrowanie polskich środowisk IVD z Europą w celu podniesienia wiedzy i poziomu udziału IVD w świadczeniach medycznych w Polsce. MedTech Polska jest pełnoprawnym członkiem MedTech Europe od 1 stycznia 2002 roku.

PTDL - Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej - jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych.

PTDL jest członkiem założycielem Zrzeszenia Polskich Towarzystw Lekarskich. Od 1969 roku Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC) oraz Europejskiej Federacji Towarzystw Chemii Klinicznej (Federation European of Societies of Clinical Chemistry, FESCC).

Działalność PTDL ma na celu rozpowszechnianie zdobyczy naukowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie działalności naukowej swoich członków. Towarzystwo liczy około 3500 członków w 17 oddziałach terenowych.

MedTech Europe – europejskie stowarzyszenie branży wyrobów medycznych i technologii w obszarze wyrobów medycznych, od diagnozy po terapię.

Reprezentuje producentów wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro działających w Europie. Misją MedTech Europe jest promocja zrównoważonej polityki umożliwiającej branży technologii medycznych wyjście naprzeciw rosnącym potrzebom ochrony zdrowia oraz oczekiwaniom jej interesariuszy.

MedTech Europe został utworzony w październiku 2012 roku jako sojusz dwóch organizacji: EDMA (European Diagnostic Manufacturers’ Association - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów do Diagnostyki) reprezentujące sektor diagnostyki in vitro oraz Eucomed, reprezentujące europejski sektor wyrobów medycznych.

LabTestsOnline Europa

Europejskie wersje projektu LabTestsOnline są efektem wspólnego wysiłku Krajowych Towarzystw Naukowych oraz Stowarzyszeń IVD uczestniczących krajów. Oryginalnym twórcą strony LTO było AACC (American Association for Clinical Chemistry).

Lab Tests Online

Zawartość strony została napisana we współpracy z grupami profesjonalistów z zakresu różnych dyscyplin klinicznych badań laboratoryjnych. Strona Lab Tests Online została zaprojektowana aby pomóc pacjentom i opiece zdrowotnej aby zrozumieć lepiej rutynowe badania laborstoryjne stosowane w diagnozie i leczeniu. LTO jest pewnym i wystarczającym źródło aktualnych informacji dotyczących badań laboratoryjnych, niezbędnych dla zrozumienia i poprawnego zarządzania zdrowiem.


PTM - Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Założone w 1927 roku. Należy ono do najstarszych medycznych towarzystw naukowych w Polsce. Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa.

Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.

Dla zrealizowania celów Towarzystwa Zarząd Główny powołuje Oddziały Terenowe, których obecnie jest 13. Polskie Towarzystwo Mikrobiologów w 1927 roku było współzałożycielem Międzynarodowej Unii Towarzystw Naukowych (International Association of the Microbiological Societes, Marsylia-IAMS- obecnie IUMS), a w 1977 Federacji Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych (Federation of European Microbiological Societies-FEMS), których członkiem pozostaje do dnia dzisiejszego. Od 2005 r. PTM jest członkiem European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).