T3

Inne nazwy: trijodotyronina, całkowita T3, wolna T3 (FT3)
Oficjalna nazwa: trijodotyronina, całkowita T3, wolna T3 (FT3)
Powiązane badania: TSH, T4, Przeciwciała przeciwtarczycowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Oznaczanie poziomu trijodotyroniny jest pomocne w rozpoznawaniu nadczynności tarczycy.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Oznaczenie T3 wykonuje się po stwierdzeniu nieprawidłowego poziomu TSH lub T4.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie, ale niektóre leki interferują z oznaczeniami T4, dlatego należy powiadomić lekarza o zażywanych lekach.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana25.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.