T4

Inne nazwy: tyroksyna, całkowita T4, wolna T4 (FT4)
Oficjalna nazwa: tyroksyna, całkowita T4, wolna T4 (FT4)
Powiązane badania: Przeciwciała przeciwtarczycowe, TSH, T3

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Stosowane do diagnostyki niedoczynności i nadczynności tarczycy.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Oznaczanie T4 jest zwykle zastępowane oznaczeniem FT4, ale mimo to nadal badanie to jest zlecane przez lekarzy po uzyskaniu nieprawidłowo wysokiego lub niskiego wyniku oznaczenia TSH.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie, ale niektóre leki interferują z oznaczeniami T4, dlatego należy powiadomić lekarza o zażywanych lekach.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana25.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.