Triglicerydy

Inne nazwy: TG, TRIG
Oficjalna nazwa: Triglicerydy
Powiązane badania: HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Cholesterol, Profil lipidowy

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w ocenie ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jako część składowa profilu lipidowego, podczas badań kontrolnych lub w przypadku leczenia wysokiego poziomu trigilcerydów tzw. hipertriglicerydemii.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej lub z opuszki palca.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Obecne standardy wymagają karencji pokarmowej 9-12 godzin przed pobraniem próbki krwi. Dozwolone jest tylko picie wody. Alkohol nie powinien być spożywany w ciągu 24 godzin przed testem.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana26.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.