PTT

Inne nazwy: APTT, aPTT, czas kaolinowo-kefalinowy, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji
Oficjalna nazwa: Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji
Powiązane badania: PT i INR, Fibrynogen, Antykoagulant toczniowy, ACT, Czynniki krzepnięcia, Liczba płytek krwi, Przeciwciała antykardiolipinowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w przypadkach epizodów krwawień lub zakrzepicy; podczas monitorowania leczenia przeciwzakrzepowego heparyną niefrakcjonowaną oraz przed zabiegami chirurgicznymi w celu oceny możliwości wystąpienia krwawień.

 

Kiedy badanie jest wykonywane? 

Badanie wykonuje się u osób z krwawieniami lub zakrzepicą niewiadomego pochodzenia, w przypadku powtarzających się poronień, u osób leczonych heparyną niefrakcjonowaną oraz jako przesiewowe badanie przedoperacyjne.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew pobiera się z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie. Krótko przed pobraniem próbki należy unikać spożywania pokarmów bogatych w tłuszcze.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana19.04.2016

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.