PT i INR

Inne nazwy: czas tromboplastynowy, współczynnik protrombinowy, wskaźnik Quicka, INR
Oficjalna nazwa: Czas protrombinowy i Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany
Powiązane badania: ACT, PTT, Fibrynogen, Czynniki krzepnięcia, Badanie czynności płytek krwi, Liczba płytek krwi

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w celu oceny działania antykoagulantów doustnych (głównie warfaryny); w celu wykrywania i diagnozowania zaburzeń krzepnięcia.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane u osób przyjmujących antykoagulanty doustne (głównie warfarynę) oraz u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew pobiera się z żyły łokciowej; czasem z palca.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie. U chorych leczonych doustnymi antykoagulantami próbkę należy pobrać przed przyjęciem następnej dawki leku.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana24.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.