TIBC, UIBC, Transferyna

Inne nazwy: całkowite wysycenie żelazem, syderofilina
Oficjalna nazwa: Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC), Transferyna, Wysycenie transferyny
Powiązane badania: Żelazo w surowicy, Ferrytyna, Wskaźniki gospodarki żelazem

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby ocenić zdolność transportu żelaza we krwi.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Kiedy lekarz z różnych powodów podejrzewa u pacjenta niedobór bądź nadmiar żelaza; badanie stężenia transferyny jest również pomocne w ocenie funkcji wątroby i stanu odżywienia.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Może być wskazane pobranie próbki na czczo, po 12 godzinach wstrzymywania się od przyjmowania pokarmów. W tym czasie wolno pić tylko wodę.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.