Mikroalbuminuria i wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu

Inne nazwy: mikroalbuminuria, proporcja albuminy do kreatyniny w moczu
Oficjalna nazwa: (mikro)albuminuria, proporcja albuminy do kreatyniny w moczu
Powiązane badania: A1c, Albumina, Kreatynina, Glukoza, Białko w moczu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie przesiewowe w kierunku wczesnej oceny uszkodzenia nerek u osób z cukrzycą lub nadciśnieniem tętniczym.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Co roku po rozpoznaniu cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka moczu: przypadkowa, z nocy lub ze zbiórki dobowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie ma takiej potrzeby.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana19.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.