CEA

Inne nazwy: Antygen karcinoembrionalny
Oficjalna nazwa: Antygen rakowo-płodowy
Powiązane badania: Markery nowotworowe, Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, Badanie płynów z jam ciała, CA 19-9, Kalcytonina, AFP

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu wykazania obecności nowotworu w organizmie oraz w celu monitorowania jego leczenia. Może służyć ocenie wielkości guza, istnieniu ewentualnych przerzutów. Ma wartość prognostyczną.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Kiedy lekarz podejrzewa, że objawy wskazują na możliwość występowania nowotworu (raka jelita grubego, trzustki, piersi, płuca, jajnika, raka rdzeniastego tarczycy) przed rozpoczęciem leczenia nowotworu oraz cyklicznie w czasie trwania i po zakończeniu leczenia.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej. Niekiedy pobierany jest przez lekarza płyn z jamy otrzewnej, jamy opłucnej lub płyn mózgowo-rdzeniowy.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana27.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.