CD4 i CD8

Inne nazwy: liczba limfocytów T4, limfocyty T pomocnicze, limfocyty T supresorowe, limfocyty T cytotoksyczne
Oficjalna nazwa: liczba limfocytów CD4, liczba limfocytów CD8, stosunek CD4/CD8, odsetek CD4
Powiązane badania: Stężenie cząstek wirusa HIV, HIV przeciwciała, p24

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie to najczęściej wykonuje się w celu oceny czynności układu odpornościowego u pacjentów z rozpoznanym zakażeniem HIV, czasem w innych schorzeniach (zobacz najczęściej zadawane pytania 4).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się u pacjentów z rozpoznanym zakażeniem HIV, jak najwcześniej po wykryciu zakażenia w celu podstawowej oceny układu odpornościowego; 2-8 tygodni po rozpoczęciu leczenia antyretrowirusowego, następnie zaś co 3 - 4 miesiące, jeśli leczenie jest kontynuowane.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.