Liczba Retykulocytów

Inne nazwy: RET
Oficjalna nazwa: Liczba retykulocytów
Powiązane badania: RBC, Hematokryt, Hemoglobina, Morfologia, Rozmaz krwi obwodowej, Erytropoetyna, Szpik kostny

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w:

  • ocenie zdolności szpiku do produkcji krwinek czerwonych
  • różnicowaniu niedokrwistości z utraty krwi lub niszczenia krwinek czerwonych i niedokrwistością wynikającej z obniżenia ich wytwarzania
  • monitorowaniu odpowiedzi szpiku kostnego i powrotu jego czynności po chemioterapii, przeszczepieniu szpiku lub ocenie skuteczności leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Wówczas, kiedy pacjent ma obniżoną lub podwyższoną liczbę krwinek czerwonych, hemoglobinę i hematokryt, a lekarz chce ocenić czynność szpiku.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew pobiera się z żyły łokciowej lub czasem u niemowląt i noworodków przez nakłucie opuszki palca lub pięty.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.