Rearanżacja genów immunoglobulin limfocytów B

Inne nazwy: Rearanżacja genów immunoglobulin, Badania molekularne klonalności genów limfocytów B: BCGR
Oficjalna nazwa: Rearanżacja genów immunoglobulin limfocytów B
Powiązane badania:

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako pomoc w rozpoznaniu chłoniaka z limfocytów B; w celu rozpoznania i oceny przetrwałych w organizmie komórek nowotworowych

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia chłoniaka z limfocytów B. Czasami, w celu oceny skuteczności leczenia lub oceny nawrotu choroby.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę pobiera się wykonując biopsję szpiku kostnego lub innej tkanki. Biopsję wykonuje lekarz lub inna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Próbki płynów ustrojowych uzyskuje się poprzez nakłucie jamy ciała i pobranie materiału do strzykawki. Czasami badanie wykonuje się w próbce  krwi pobranej z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana01.10.2018

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.