Przeciwciała przeciwko centromerom

Inne nazwy: Przeciwciała przeciwko centromerom, ACA
Oficjalna nazwa: Przeciwciała przeciwko centromerom
Powiązane badania: ANA, Autoprzeciwciała

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu wykrycia obecności przeciwciał przeciwko centromerom, jako pomocnicze w procesie diagnostycznym ograniczonej twardziny układowej.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku występowania co najmniej jednego objawu wskazującego na zespół CREST.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy konieczne jest przygotowanie pacjenta do badania?

Nie.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.