Przeciwciała przeciwko ANCA/MPO/PR3

Inne nazwy: Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofili (ANCA); c-ANCA; p-ANCA; proteaza serynowa 3; MPO; PR3; autoprzeciwciała przeciwcytoplazmatyczne; 3-ANCA; PR3-ANCA; MPO-ANCA
Oficjalna nazwa: przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofili, przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie, przeciwciała przeciwko proteazie serynowej 3
Powiązane badania: Autoprzeciwciała, Morfologia, Badanie ogólne moczu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w procesie diagnostycznym niektórych chorób autoimmunizacyjnych , takich jak ziarniniak Wegenera, mikroskopowe zapalenie naczyń i inne.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku występowania objawów naczyniowej choroby autoimmunizacyjnej, czasami w celu monitorowania odpowiedzi na wprowadzone leczenie.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.