Posiew kału

Inne nazwy: Posiew stolca, posiew kału, hodowla patogenów jelitowych
Oficjalna nazwa: Badanie mikrobiologiczne kału
Powiązane badania: O&P, C. difficile

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby stwierdzić czy w przewodzie pokarmowym obecne są bakterie chorobotwórcze, powodujące zakażenie.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie należy wykonać u chorego, u którego występują biegunka, skurcze brzucha, z gorączką lub bez, trwające dłużej niż kilka dni i/lub obecna jest w kale krew lub śluz.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka świeżego kału w jałowym pojemniku, albo umieszczonego w podłożu transportowym (pojemnik z substancjami zachowującymi żywotność drobnoustrojów podczas transportu).


Czy potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana28.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.