Liczba płytek krwi

Inne nazwy: Liczba trombocytów, PLT
Oficjalna nazwa: Liczba płytek krwi
Powiązane badania: Morfologia, Badanie czynności płytek krwi, Rozmaz krwi obwodowej, Czynniki krzepnięcia, PT i INR, PTT

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu oceny zmian liczby krwinek płytkowych w ramach rutynowych badań kontrolnych; wykorzystywane jest do wykrywania, rozpoznawania i monitorowania zaburzeń i chorób, które mają wpływ na liczbę płytek krwi, w tym zaburzeń krzepnięcia i chorób szpiku kostnego.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w ramach badania morfologii krwi; u osób z epizodami krwawień z nieznanych przyczyn lub przedłużających się lub też innych objawów wskazujących na możliwość zaburzeń dotyczących płytek krwi.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej z dodatkiem czynników zapobiegających krzepnięciu krwi.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.