Magnez

Inne nazwy: Mg
Oficjalna nazwa:
Powiązane badania: Wapń, Potas, Fosforan, Witamina D, Parathyroid hormone

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby oznaczyć stężenie magnezu we krwi; badanie jest też pomocne w określeniu przyczyny nieprawidłowego poziomu wapnia lub potasu.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku objawów (takich, jak osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności i/lub biegunka), które mogą być związane ze zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem magnezu; w przypadkach nieprawidłowego stężenia wapnia lub potasu.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Wymaga się pobrania krwi na czczo.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana06.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.