Hemoglobina


W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie ma na celu oznaczenie stężenia hemoglobiny we krwi i jest wykonywane jako część rutynowych badań kontrolnych; w celu wykrywania i diagnostyki różnicowej zaburzeń, które mają wpływ na krwinki czerwone (RBC); w przypadkach niedokrwistości lub nadkrwistości w celu oceny nasilenia procesu chorobowego oraz monitorowania odpowiedzi na leczenie.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jako część morfologii krwi może być wykonywane w ramach ogólnej oceny stanu zdrowia; przy podejrzeniu niedokrwistości (obniżenie stężenia hemoglobiny) lub nadkrwistości (zwiększenie stężenia hemoglobiny); wykonywane w regularnych odstępach czasu w celu monitorowania postępu choroby lub oceny odpowiedzi na leczenie.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew pobiera się z żyły łokciowej lub nakłucia opuszki palca (dorośli i dzieci) lub pięty (noworodki).


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.