Cyklosporyna

Inne nazwy: zęsto używa się nazw handlowych, informacje na ten temat można znaleźć w publikowanych spisach leków lub internetowych bazach
Oficjalna nazwa: Cyklosporyna
Powiązane badania: BUN, Kreatynina, Profil lipidowy, Wskaźniki funkcji wątroby, Terapeutyczne monitorowanie leków

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie służy do określenia stężenia cyklosporyny we krwi pacjenta, aby ustalić dawkowanie leku, utrzymać poziom terapeutyczny leku we krwi i wykryć ewentualne przedawkowanie (stężenie toksyczne).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Na początku leczenia badanie wykonuje się zwykle 2-3 razy w tygodniu a następnie okresowo przy ustalonym dawkowaniu lub gdy trzeba zmieniać dawki.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie ma potrzeby. Zwykle pobiera się próbkę krwi 12 godz. po podaniu dawki leku.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.