Chromogranina A

Inne nazwy: CgA
Oficjalna nazwa: Chromogranina A
Powiązane badania: Katecholaminy, Markery nowotworowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako pomoc w rozpoznaniu i monitorowaniu rakowiaków oraz innych guzów neuroendokrynnych


Kiedy badanie jest wykonywane?

U pacjenta z objawami wskazującymi na obecność rakowiaka, takich jak czerwienienie się, biegunka i/lub świszczący oddech; w przypadku podejrzenia rakowiaka lub innego guza neuroendokrynnego.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.