Badanie wrażliwości na warfarynę

Inne nazwy: wrażliwość na warfarynę - genotypowanie
Oficjalna nazwa: genotyp CYP2C9, genotyp VKORC1
Powiązane badania: PT i INR, Badania farmakogenetyczne

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu stwierdzenia obecności mutacji genetycznych CYP2C9 i/lub VKORC1 i ustalenia czy pacjent potrzebuje niższych lub wyższych niż przeciętne dawek leku przeciwkrzepliwego (antykoagulantu) o nazwie warfaryna.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie można zlecić przed rozpoczęciem leczenia warfaryną, jeżeli u chorego występowały epizody zakrzepowe lub krwawienia oraz w przypadku trudności z dobraniem właściwej dawki u pacjenta leczonego warfaryną.

 

Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana02.12.2015

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.