Troponiny

Inne nazwy: cTnI, cTnT
Oficjalna nazwa: Sercowa troponina I, sercowa troponina T
Powiązane badania: CK, CK-MB, Mioglobina, Markery sercowe

 
W jakim celu badanie jest wykonywane?

W rozpoznawaniu zawału serca i ocenie uszkodzeń mięśnia sercowego; w stwierdzeniu, czy następuje zaostrzenie dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej związany z zaburzeniami pracy serca).


Kiedy badanie jest wykonywane? 

Badanie wykonuje się niezwłocznie po przyjęciu do szpitala, a następnie kilkukrotnie w ciągu kilkunastu godzin od wystąpienia objawów wskazujących na zawał mięśnia sercowego, takich jak ból w klatce piersiowej, barkach, szczęce i/lub skrócony oddech; w przypadku zaostrzenia dławicy piersiowej, szczególnie, jeżeli objawy nie ustępują po wypoczynku.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana18.11.2015

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.