PSA

Inne nazwy: Całkowity PSA (total PSA), wolny PSA (free PSA), skompleksowany PSA
Oficjalna nazwa: Swoisty antygen sterczowy
Powiązane badania: Markery nowotworowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Oznaczenia PSA wykonuje się jako badanie przesiewowe w kierunku raka stercza (inaczej zwanego gruczołem krokowym lub prostatą) u mężczyzn (powyżej 50 roku życia, względnie przy uwarunkowaniach rodzinnych powyżej 40 roku życia), w celu oceny celowości wykonania biopsji gruczołu krokowego, a także dla monitorowania leczenia u chorych na raka stercza, jak i w kontroli chorych po leczeniu celem wczesnego wykrycia nawrotu choroby (wznowa miejscowa i/lub odległe przerzuty).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Oznaczenia stężenia PSA powinno się wykonywać u mężczyzn po 50 roku życia, ponieważ w tej grupie częstość występowania raka stercza wyraźnie wzrasta wraz z wiekiem. Brak jest jednoznacznych opinii odnośnie do częstotliwości wykonywania oznaczeń markera. Wśród ekspertów i organizacji krajowych trwają dyskusje, kiedy, jak często i łącznie z jakimi innymi badaniami należy wykonywać oznaczenia PSA u mężczyzn nie wykazujących objawów choroby. Badanie wykonuje się u mężczyzn z objawami wskazującymi na nowotwór stercza, takimi jak utrudnione, bolesne i/lub częste oddawanie moczu, zakwalifikowanych do przezodbytniczego badania gruczołu (badanie per rectum, ang. digital recital examination - DRE). Oznaczenia PSA wykonuje się u chorych na raka stercza przed rozpoczęciem leczenia, systematycznie w kontroli chorych po jego zakończeniu dla wczesnego wykrycia nawrotu choroby, a także dla monitorowania niektórych form terapii.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Należy wystrzegać się ejakulacji w ciągu 24 godzin przed pobraniem krwi w celu uniknięcia podwyższonego stężenia PSA. Próbka krwi powinna też być pobrana przed badaniem per rectum i przed biopsją prostaty albo kilka tygodni później.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana07.03.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.