Mioglobina

Inne nazwy: Mioglobina w moczu, mioglobina w surowicy
Oficjalna nazwa: Mioglobina
Powiązane badania: Troponiny, Markery sercowe, CK-MB, CK

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu stwierdzenia, czy mięśnie, szczególnie mięsień sercowy uległy uszkodzeniu. Także w celu wykrycia podwyższonego stężenia mioglobiny w moczu, które może powodować uszkodzenia nerek po uprzednim znacznym uszkodzeniu mięśni.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Co 2 - 3 godziny, przez kilkanaście godzin od wystąpienia bólu w klatce piersiowej, który może być wywołany zawałem serca; także po poważnym uszkodzeniu mięsni szkieletowych w wyniku urazu.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej lub przygodna próbka moczu.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.