MMA

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Kwas metylomalonowy
Powiązane badania: Witamina B12, Foliany, Homocysteina


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana05.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.