Lit

Inne nazwy: Często używa się nazwy leku zawierającego lit
Oficjalna nazwa: Lit
Powiązane badania: Terapeutyczne monitorowanie leków, BUN, Kreatynina, TSH, T4

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu określenia stężenia litu we krwi, jeżeli w ramach leczenia musi być ono utrzymane na określonym poziomie, lub w celu wykrycia zatrucia litem.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W celu monitorowania stężenia litu we krwi badania wykonuje się w regularnych odstępach. Aby wykryć zatrucie litem, badania wykonuje się w miarę potrzeb.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana28.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.