LDL Cholesterol

Inne nazwy: LDL, LDL-C, "zły" cholesterol
Oficjalna nazwa: Cholesterol związany z lipoproteinami o małej gęstości
Powiązane badania: Triglicerydy, Cholesterol, Profil lipidowy, HDL Cholesterol

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby ocenić ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jako część okresowych badań razem z cholesterolem całkowitym, jako składnik profilu lipidowego (lipidogramu) lub w przypadku wysokiego cholesterolu całkowitego.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły (najczęściej łokciowej) lub z opuszki palca.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Krew jest pobierana 12 godzin po ostatnim posiłku. Dopuszcza się jedynie picie wody.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.