LDH

Inne nazwy: LD, Dehydrogenaza mleczanowa, LDH całkowita, izoenzymy LDH
Oficjalna nazwa: Dehydrogenaza mleczanowa całkowita i izoenzymy
Powiązane badania: CK, CK-MB, Troponiny, Mioglobina, Wskaźniki funkcji wątroby


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.