HDL Cholesterol

Inne nazwy: HDL, HDL-C, "dobry" cholesterol
Oficjalna nazwa: Cholesterol związany z lipoproteinami o wysokiej gęstości
Powiązane badania: Triglicerydy, Cholesterol, LDL Cholesterol, Profil lipidowy

UWAGA: Wymienione poniżej adresy stron internetowych, są źródłami uzupełniającymi. W celu obejrzenia kompletnej listy źródeł wykorzystanych w tworzeniu tej strony,kliknij tu


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.