GGT

Inne nazwy: gamma-glutamylotranspeptydaza, GGTP
Oficjalna nazwa: gamma-glutamylotransferaza
Powiązane badania: AST, ALP, Bilirubina, Wskaźniki funkcji wątroby, Etanol

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie przesiewowe w kierunku chorób wątroby i/lub nadużywania alkoholu; w celu różnicowania chorób wątroby i chorób kości jako przyczyny podwyższonego stężenia fosfatazy alkalicznej (ALP).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Kiedy lekarz podejrzewa chorobę lub uszkodzenie wątroby oraz gdy aktywność fosfatazy alkalicznej jest podwyższona.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Tak, aktywność GGTP spada po posiłkach więc na badanie trzeba przyjść na czczo.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana12.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.