Krew utajona w kale

Inne nazwy: Test na krew utajoną w kale (ang. FOBT, hemoccult), rozmaz z kału (metoda gwajakolowa), immunochemiczny test na krew utajoną w kale
Oficjalna nazwa: Badanie kału na obecność krwi utajonej, badanie kału na krew utajoną
Powiązane badania:

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego (okrężnicy): badanie umożliwia wykrycie krwawienia z przewodu pokarmowego, które może być objawem raka jelita grubego.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jako rutynowe badanie wykonywane raz do roku, zwykle u osób powyżej 50 roku życia z obciążeniem rodzinnym chorobą nowotworową (badanie rekomendowane jako przesiewowy test w kierunku raka jelita grubego); w innych przypadkach zgodnie z zaleceniami lekarza.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Jedna lub więcej próbek kału gromadzonych w okresie kilku dni.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie, dla wykonania testu immunochemicznego nie ma ograniczeń dietetycznych.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana28.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.