Etanol

Inne nazwy: Alkohol etylowy, alkohol, EtOH
Oficjalna nazwa: Etanol
Powiązane badania: Drug abuse, Morfologia, Glukoza, Elektrolity

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu ustalenia czy pacjent spożywał alkohol oraz oznaczenia zawartości etanolu w organizmie.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku objawów wskazujących na zatrucie etanolem, u osób podejrzanych o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz jako element testu do wykrywania środków odurzających.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Etanol można oznaczyć w próbce krwi, moczu, śliny lub wydychanego powietrza. Próbki te należy przesłać do laboratorium w celu wykonania oznaczenia. Oznaczenie etanolu w wydychanym powietrzu dokonywane jest na miejscu przy pomocy alkomatu.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana05.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.