hs-CRP

Inne nazwy: CRP wysoko czułe, CRP ultra czułe
Oficjalna nazwa: wysoko czułe białko C-reaktywne
Powiązane badania: Profil lipidowy, Białko C-reaktywne, Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie może być pomocne w ocenie ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Obecnie nie istnieją jednolite wytyczne wskazujące, kiedy należy wykonywać to badanie; zwykle wykonuje się je razem z innymi badaniami zlecanymi w celu oceny ryzyka choroby wieńcowej, takimi jak profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, HDL-C, LDL-C).


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Uwaga: Jeżeli jednocześnie zlecone jest wykonanie profilu lipidowego, przed pobraniem próbki krwi może być konieczne zachowanie postu przez 9-12 godzin.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana24.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.