CK

Inne nazwy: CK całkowita, fosfokinaza kreatynowa, CPK
Oficjalna nazwa: Kinaza kreatynowa
Powiązane badania: CK-MB, Mioglobina, Troponiny, Markery sercowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W rozpoznawaniu zawału serca albo uszkodzenia mięśni szkieletowych.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadkach objawów sugerujących zawał serca (np. ból w klatce piersiowej); w przypadku bólu lub osłabienia mięśni.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana06.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.