CCP

Inne nazwy: przeciwciało anty-cytrulinowe, anty-CCP
Oficjalna nazwa: Przeciwciało przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi, przeciwciała przeciwko cytrulinowanym peptydom, ACPA
Powiązane badania: Czynnik reumatoidalny, Białko C-reaktywne, ANA

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i diagnostyki różnicowej zapaleń stawów, również w określeniu rokowania u pacjenta z RZS.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku wystąpienia objawów zapalenia stawów i/lub w przypadku niemożności określenia typu zapalenia stawów (gdy objawy wskazują na RZS, lecz choroba nie została potwierdzona) przy jednoczesnym podejrzeniu RZS.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana14.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.