Amoniak

Inne nazwy: Amoniak w osoczu
Oficjalna nazwa: Amoniak
Powiązane badania: Wskaźniki funkcji wątroby, AST, ALP

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w diagnostyce ciężkich chorób wątroby i niektórych genetycznie uwarunkowanych zaburzeń przemian mocznika; jest pomocne w określeniu przyczyn zmian zachowania i zaburzeń świadomości oraz jest użyteczne w rozpoznaniu encefalopatii wątrobowej i zespołu Reye'a.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku zaburzeń umysłowych lub śpiączki o nieznanej przyczynie oraz w przypadku wymiotów i apatii u noworodka lub u dziecka, które przeszło infekcję wirusową przed około tygodniem.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Przed pobraniem próbki nie należy palić tytoniu.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.